STUDIA STACJONARNE

 

 

Na wynik zaliczenia (ocena lub zal) składają się:

 1. średnia uzyskana z kolokwiów (co najmniej trzy w semestrze),
 2. aktywność na zajęciach oraz jakość prac domowych,
 3. frekwencja na zajęciach.

Ostateczny wynik to suma:

 1. średniej z kolokwiów,
 2. punktów procentowych za aktywność / prace domowe,
 3. punktów procentowych za frekwencję na zajęciach.

UWAGA: W przypadku, gdy ostateczny wynik (tzn. średnia z kolokwiów + zaangażowanie + frekwencja) wynosi <51%, student poprawia wszystkie kolokwia z wynikiem <51%. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 51% z każdego z nich.


Ewentualna poprawa wszelkich kolokwiów odbywa się na przedostatnich lub ostatnich zajęciach w semestrze.


STUDIA NIESTACJONARNE


Na wynik zaliczenia (ocena lub zal) składają się:

 1. średnia uzyskana z kolokwiów – (co najmniej dwa w semestrze),
 2. aktywność na zajęciach oraz jakość prac domowych,
 3. frekwencja na zajęciach.
Ostateczny wynik to suma:
 1. średniej z kolokwiów,
 2. punktów procentowych za aktywność / prace domowe,
 3. punktów procentowych za frekwencję na zajęciach (+ 5% do średniej z kolokwiów za wszystkie obecności na zajęciach).

UWAGA: w przypadku, gdy ostateczny wynik (tzn. średnia z kolokwiów + zaangażowanie + frekwencja) wynosi <51%, student poprawia wszystkie kolokwia z wynikiem <51%. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 51% z każdego z nich.


Ewentualna poprawa wszelkich kolokwiów odbywa się na przedostatnich lub ostatnich zajęciach w semestrze.


Skala ocen (egzamin / zaliczenie na ocenę):

51% - 60% – dst

61% - 70% – dst+

71% - 80% – db

81% - 90% – db+

91% - 100% – bdb


Zakres wymagań, program nauczania i sposób zaliczenia określa prowadzący zajęcia i podaje do wiadomości na początku nauki. Kurs języka obcego kończy się egzaminem pisemnym lub zaliczeniem / zaliczeniem na ocenę. (Patrz: plany studiów na swoim kierunku). Dokładne warunki zaliczeń i egzaminów oraz kryteriów oceniania reguluje ogólny Regulamin studiów UPH w Siedlcach.